Política de Privacitat

Informació sobre el tractament de dades personals

En virtut Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem del tractament de dades personals ens el termes que s’exposen a continuació em dono per assabentat/da i autoritzo a què:

Les dades de caràcter personal facilitades seran responsabilitat de L’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Les dades que se sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, consento expressament la recollida i el tractament de les mateixes per a la esmentada finalitat. No és realitzaran cessions al marge de les obligades per llei.

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al Delegat de Protecció de Dades dpd@sjdespi.net.  Cal adjuntar-hi fotocòpia del seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

Delegat de Protecció de Dades:  dpd@sjdespi.net

Finalitat: Gestió del servei de Teatres Despí.

Legitimació:  El consentiment atorgat pel tractament per aquesta finalitat

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable o fins que revoqui el seu consentiment en aquells casos que sigui la causa que legitima el tractament. 

 

Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

Informació adicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat – Protecció de dades